Hizkuntza: Español Euskara

Adingabekoen Babesarako Protokoloa

1. Konpromisoak

Nafarroako Txirrindularitza Federazioak (NTF) hitzematen du esparru seguruak eta tratu onekoak eraikiko dituela bertan parte hartzen duten haur eta nerabeekin.

Bereziki, indarkeria osatzen duten jokaeren prebentzioan lan egiteko konpromisoa hartzen du, indarkeria ager ez dadin saiatuz eta gerta daitezkeen salaketa eta kexei aurre eginez, eta konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

 • Haurren eta nerabeen prestakuntza eta garapen integraleko alderdi guztietan parte-hartze aktiboa sustatzea.
 • Bere erakundean egiten diren kirol- eta aisialdi-jarduerak programatu eta diseinatzea, adingabeen eskubideak eta askatasunak errespetatuta, sexu- eta genero-aniztasuna, berdintasuna, diskriminaziorik eza eta era guztietako indarkeria debekatzea barne.
 • Ezarritako jarduketa protokoloa zabaldu eta aplikatzea.
 • Agintari eskudunei informazioa ematea, delitu diren indarkeria kasuetan.
 • Zerbitzuak ematen dituzten langileek sexu-delituen absentzia-ziurtagiria dutela bermatzea, araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera.
 • Hasierako eta etengabeko prestakuntza espezializatua sustatzea haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideen arloan, adingabeekin ohiko harremana duten profesionalei.
 • Entitatean aurkeztutako laguntza eskaerak azkar eta eraginkortasunez ebaztea.
 • Indarkeriazko edozein portaeraren berri eman duten biktimak edo hirugarren pertsonak babesteko neurriak hartzea.
 • Kasuan kasuko dokumentazioaren konfidentzialtasuna eta zaintza egokia bermatzea, datu pertsonalak babesteari buruzko araudian xedatutakoaren arabera. (3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa).
 • Monitorizazio sistema bat ezartzea, adingabeen babesari dagokionez aurreko protokoloak betetzen direla ziurtatzeko.

2. Aplikazio esparruak

Protokolo hau entitateak egiten duen barneko eta kanpoko jarduera osoari aplika dakioke, bai eta bera osatzen duten pertsona guztiei ere: klubei, kirolariei, zuzendaritzako, teknikako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileei, erakundearekin duten lotura mota, lan-harremana edo kontratu-mota edozein dela ere.

3. Arriskuak prebenitzeko eta aztertzeko jarduerak

 • Erakundearen barruan babes-ordezkariaren figura eta funtzioak izendatu eta zabaltzea. “I”. ERANSKINA
 • Protokoloa prestatu eta entitateko estamentu guztietara zabaltzea (familiak, teknikarien kidegoa, kirolariak, klubak). Indarkeriatzat zer ulertzen den labur azaltzea; indarkeria horren berri emateko eta haren aurka jarduteko baliabideak, babes-ordezkariaren irudi osoa eta harekin harremanetan jartzeko moduak identifikatuz.
 • Erakundearen web orrietan eta sare sozialetan argitaratzea protokoloa.
 • Haur eta nerabeen oinarrizko eskubideei buruzko prestakuntza espezializatua, hasierakoa eta etengabea ematea adingabeekin harreman arrunta duten profesionalei, LOPIVIren 5. artikuluaren arabera.
 • Entitateak bidezkotzat jotzen dituen bestelako jarduketak.
 • Kalteak edo indarkeria jasateko arriskua dakarten arriskuak edo egoerak aztertzea: Desegokiak izan daitezkeen baina gaizki uler daitezkeen edo berez arriskutsuak izan daitezkeen egoerak aztertu eta jokabideak saihestu behar dira. Edo zentzuz, adin txikikoari deserosotasuna, ondoeza edo larritasuna sor diezaiokeen beste edozein.

 • Arrisku egoeraPrebentzio-ekintzak
  BilerakAdingabeekin elkarrizketak ez egitea leku itxietan edo bakarrik
  Joan-etorriakIbilgailu pribatuetan adingabearekin bakarrik ez ibiltzea
  Sare sozialakSare sozialak ez erabiltzea adingabeekin komunikatzeko
  AldagelakAdingabeak eta nerabeak aldageletan aldatzen ari diren uneak errespetatzea
  Kontaktu fisikoaBeharrezkoa ez den kontaktu fisikoa saihestea eta gorputzaren eta psikologiaren intimitatea ez inbaditzea
  KomunikazioakHizkuntza desegokia ez erabiltzea (itsusia, sexista, ironikoa). Kutsu sexuala duten txantxak, iruzkinak eta jolasak saihestea
  Egokitzat jotzen diren bestelako jarduketak

  4. Esku hartzeko jarduketak

  Indarkeriaren biktima den pertsona orok, edo egoera horien berri duen edozein pertsonak, laguntza eskatu ahal izango du ahoz edo idatziz, eta babes-ordezkariarekin jarriko da harremanetan.

  • Babes ordezkariak gehienez ere hiru egun balioduneko epea izanen du prozedura hasteko, laguntza eskaera jasotzen duenetik hasita. Prozedura formalak eskaera idatziz aurkeztea eskatzen du. Babeseko ordezkariak erreklamazioaren xede den pertsonari jakinaraziko dio zein jokabide iraingarri egozten zaion.
  • Babes-ordezkariak, inplikatutako pertsona guztien intimitaterako eta duintasunerako eskubidea errespetatuz, bilera bat egingo du alderdi bakoitzarekin, bai eta balizko lekukoekin ere, gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko.
  • Kasu arinetan, bitartekaritzaren bidez saiatuko da gatazka konpontzen.
  • Babeseko ordezkariak egoki deritzen kautelazko neurriak proposatuko dizkio entitateko organo eskudunari, akusazioaren larritasuna kontuan hartuta. Hartutako neurriek ez dute inola ere kaltetuko ustezko biktimak kirol- edo aisialdi-jarduera garatzeko dituen baldintzak.
  • Babeseko ordezkariak txosten bat prestatuko du ateratako ondorioekin, eta erakundeko organo eskudunari helaraziko dio, hala badagokio, behar diren jarduketak egin ditzan.
  • Protokolo honetan jasotako egoeretako batzuk delitu gisa tipifikatuta daude Zigor Kodean, eta salatzaileari jakinarazi beharko zaio Ministerio Fiskalera jotzeko aukera duela. Kasu horretan, prozedura hau edozein instantzia administratibo edo judizialen aurrean jar daitezkeen ekintzetako bat izanen da.


  5. Monitorizazio-jarraipen ekintzak

  Kasuen jarraipena eginen da.

  Tartean diren pertsonak babestuko dira eta datuen konfidentzialtasuna bermatuko da.


  LanakDataEkintzak
  Babesarako ordezkaria izendatzeaI. Eranskina betetzea
  Protokoloa onartzea eta sinatzeaOnartze-akta egitea
  Protokoloa zabaltzea/td>Argitaratu den webgunerako esteka. Erakundeak familiekin, kirolariekin, entrenatzaileekin eta abarrekin egindako hedapen-ekintzak
  Sexu-delituen ziurtagiria eskatzeaErregistratzea
  Babeserako ordezkariaren prestakuntzaEgindako ikastaroen zerrenda jakinaraztea
  Haur eta nerabeekin lan egiten duten pertsona guztien prestakuntzaEgindako ikastaroen zerrenda jakinaraztea
  Kasuak monitorizatzeaErregistratzea (urteko memoria)
  Besteak

  6. Protokolo eredua

  Protokoloa urtero berrikusiko da, argitalpen data kontuan hartuta.

  Protokoloak entitatearen gobernu organoaren oniritzia beharko du.

  Sortua: 2023ko uztaila.

  Aldatua: 2023ko uztaila.

  7. Nafarroako Kirolaren Institutuaren protokoloa eta RFECen sexu jazarpen eta abusuaren aurkako protokoloa

Adingabekoen Babesarako Protokoloa